Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος http://www.europeanresolution.com συνιστά ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επίλυσης Συγκρούσεων (στο εξής χάριν συντομίας «ΕΙΕΣ») που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Τσιμισκή αρ. 27, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες όροι αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών μας, οι οποίες δύνανται να παρέχονται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της καταστατικής μας λειτουργίας.

Με μόνη την πρόσβαση ή/και την πλοήγηση ή/και την χρήση αποδέχεστε και βεβαιώνετε την ανάγνωση, την πλήρη κατανόηση, καθώς και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, όπως αναλυτικά παρακάτω αναφέρονται.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του ιστοχώρου μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύναται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση κατά τη διακριτική ευχέρεια του ΕΙΕΣ. Για το λόγο αυτό συνιστάται  να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοχώρου μας -για τυχόν αλλαγές- καθώς η είσοδό σας σε αυτόν συνεπάγεται την αποδοχή και των αναθεωρημένων όρων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λειτουργούμε με γνώμονα υψηλά πρότυπα ηθικής και με σεβασμό της Ιδιωτικότητας, αντιμετωπίζοντας με τη δέουσα ευαισθησία τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου ρυθμίζεται από τους παρόντες όρους, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Κανονισμός για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR). Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται τα στοιχεία που προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Το ΕΙΕΣ συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι  επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου τα παρέχουν εκουσίως. Προσωπικά στοιχεία που ζητούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών που ζητούν πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές του ΕΙΕΣ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους και δεν υπόκεινται σε άλλη επεξεργασία.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων του ΕΙΕΣ, η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του βάσει της καταστατικής του λειτουργίας, η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και η επικοινωνία με τους επισκέπτες/χρήστες. Το ΕΙΕΣ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για στατιστικούς και ερευνητικούς λόγους, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να συλλέγονται είναι το ονοματεπώνυμο, και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι πληροφορίες που συμπληρώνει εκουσίως ο επισκέπτης/χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο.

Το ΕΙΕΣ με κανένα τρόπο δε θα διαθέσει προς πώληση ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και τη συμμόρφωση με εντολές των αρμοδίων Αρχών.

Το ΕΙΕΣ διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους από παραβίαση, αθέμιτη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή καταστροφή.

Εντούτοις, το ΕΙΕΣ δεν ευθύνεται για την εν γένει παράβαση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Δύνασθε να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στις σχετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο της Αρχής

http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Επίσης, το ΕΙΕΣ δύναται να χρησιμοποιεί cookies ή άλλες τεχνικές αναγνώρισης στοιχειών των χρηστών του ιστότοπου. Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies. Ωστόσο, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη εγκατάσταση cookies να καθιστά αδύνατη τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών μιας ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

To EIΕΣ επιδιώκει να παρέχει μέσω του δικτυακού αυτού τόπου ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία, ενώ στην περίπτωση που εντοπιστούν σφάλματα θα καταβληθεί άμεσα προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Το περιεχόμενο ωστόσο του ιστότοπου διατίθεται «ως ακριβώς έχει»  χωρίς να παρέχεται  εγγύηση σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό.  Επίσης δεν παρέχεται εγγύηση ότι το περιεχόμενο θα παρέχεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.
Το ΕΙΕΣ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

O δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω των κατάλληλων συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι οποίοι υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους χρήσης. Το ΕΙΕΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που ακολουθούνται από αυτούς.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο διατίθενται στους χρήστες για προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων και αναφέρονται στον ιστότοπο (όπως σήματα οργανισμών, φορέων, ενώσεων, συνεργατών κοκ), το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου όπως ενδεικτικά τα κείμενα, γραφικά, οι εικόνες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΕΙΕΣ και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του ιστοχώρου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του ΕΙΕΣ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου διέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ΕΙΕΣ και του επισκέπτη/χρήστη.

Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, τα ανωτέρω μέρη συμφωνούν σε πνεύμα καλής πίστης ότι θα καταβάλλουν αμοιβαία προσπάθεια φιλικής επίλυσης της διαφοράς τους με την επιλογή του κατάλληλου τρόπου εναλλακτικής επίλυσης αυτής. Εφόσον καταστεί μη δυνατή η επίλυση της διαφοράς με φιλικό τρόπο, ως εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το ΕΙΕΣ στα παρακάτω στοιχεία : email info@europeanresolution.com τηλ. 2310240813