Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 52/2008 για τη Διαμεσολάβηση

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52016DC0542european-commission