Κώδικας Δεοντολογίας Καταναλωτικών Διαφορών

http://synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD10-2017.pdf